Vedtægter for Bøstrup Idrætsforening

Vedtægtsændringer pr. 26.03.13 med ordlyd som følgende:

§ 1. NAVN OG FORMÅL

 1. Foreningens navn er Bøstrup Idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Langeland kommune i Rudkøbing retskreds.
 2. Foreningens formål er, at tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt idrætstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme, samt gennem træning og andre aktiviteter, at skabe fysisk og psykisk velvære, trivsel og fællesskab i en god og sportslig ånd blandt foreningens medlemmer.
 3. Foreningen skal være tilmeldt DGI Fyn. Fitness nord er en underafdeling af Bø.IF, men med egne vedtægter, eget regnskab og egen bestyrelse.

§ 2.  MEDLEMSSKAB

 1. Enhver kan optages som enten aktiv eller passiv medlem af foreningen mod at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

2. Stemmeret ved generalforsamlingen har kun medlemmer der er fyldt 15 år.

§ 3.   GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Foreningen afholder årlig generalforsamling inden d. 1. april. Generalforsamlingen varsles 2 uger før ved annoncering på div. hjemmesider.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan indsendes af ethvert stemmeberettiget medlem. Det skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-samlingen.
 4. Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Formandens og de aktivitets ansvarliges beretninger.

2. Regnskabet forelægges af kasseren.

3. Indkomne forslag.

4. Valg af bestyrelse, udvalg og suppleanter. Valg af 2 revisorer.

5. Eventuelt.

5. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten (formanden), en kandidat på valg eller generalforsamlingen som sådan forlanger det. Ændring i foreningens love kræver, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for ændringsforslaget.

6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det. Begæringen sendes til formanden med afgivelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Der varsles på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

7. Hvis man ønsker at udtræde af bestyrelsen skal man senest 2 mdr. før generalforsamlingen afgive meddelelse om dette til formanden. Man skal, hvis det er muligt, prøve at finde en afløser.

§ 4.  FORENINGENS BESTYRELSE

 1. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2. og 3. – første gang ved lodtrækning. Formand og kasser kan ikke være på valg samme år. Generalforsamlingen vælger ligeledes revisorer og suppleanter.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kassér og sekretær. Samtidig vælges fire repræsentanter til repræsentantskabet, den femte repræsentant er direkte valgt ind i halbestyrelsen, og er på valg i alle ulige år.
 3. Bestyrelsesmøder afholdes på skift blandt bestyrelsens medlemmer og der skal føres referat ved hvert møde.
 4. Ingen af Bø.IF´s medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for de forpligtigelser Bø.IF måtte have. Foreningens medlemmer har IKKE nogle økonomiske forpligtigelser overfor foreningen, ud over at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 5.  EKSKLUSION

 1. Udviser et medlem på sportspladsen eller ved foreningens arrangementer mangel på orden eller bevisligt har opført sig på sådan en måde, at det kan skade foreningens omdømme, kan han/hun af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
 2. Eksklusionen kan dog af det pågældende medlem indankes for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede har adgang til at føre sit forsvar. Generalforsamlingens afgørelse herom er endelig.

§ 6.   BRUG OG BESKADIGELSE AF MATERIEL

 1. Beskadiger et medlem ved misbrug foreningens materiel, skal dette erstattes af denne.
 2. Ethvert medlem har efter endt træning pligt til at bringe de lånte materialer på plads.

§ 7.  REGNSKABET

 1. Foreningens regnskab går fra 1/1 – 31/12
 2. Det afsluttede regnskab tilstilles revisorerne sammen med bøger og bilag 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse skal revisorerne tilstille formanden det reviderede og påtegnede årsregnskab.
 4. Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen inden forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 8.  ANSVARLIGE

 1. Til at forpligte foreningen ved køb og salg bemyndiges foreningens bestyrelse.

§ 9.  FORENINGENS OPHÆVELSE

 1. Foreningen kan ophæves eller sammensluttes med anden forening, når ophævelsen/sammenslutningen har været på dagsordenen til en ordinær generalforsamling, hvor den vedtages med kvalificeret majoritet (3/4 af de afgivne stemmer).
 2. 1.   Udover det i stk. 1 nævnte tager den opløsende general forsamling stilling til den øvrige formues anvendelse.

 

Privatlivspolitik for Bøstrup idrætsforening

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken 23-05-2018

 

Bøstrup idrætsforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Bøstrup idrætsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Gitta Fredskov Adresse: Stoensevej Udflyttervej 16, 5953 Tranekær CVR: 32729363 Telefonnr.: 20960931 Mail:gittaf@hotmail.dk Website: www.boeif.dk Kontaktperson: Jane Madsen Adresse: Hesselbjergvej 6, 5953 Tranekær CVR: 32729363 Telefonnr.: 62551990 Mail: jane-helgemadsen@mail.dk Website: www.boeif.dk

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: 1) Medlemsoplysninger: – Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn,             adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse. – Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

1) Oplysninger om ledere og trænere: – Almindelige personoplysninger: o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og                                bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: o CPR-nummer o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: · Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: · Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) · Behandling efter lovkrav

Formålene: 1) Formål med behandling af medlemsoplysninger: · Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning · Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,                  gennemførelse og opfølgning · Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven · Administration af din relation til os

1) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: · Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen · Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser · Opfyldelse af lovkrav · Udbetaling af, godtgørelser, refusioner og lignende · Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse- afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: · Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne       resultatlister m.v.

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i                    forhold til generalforsamling · Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

· Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter · Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller                    situation i foreningen · Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt      til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med                          idrætsaktivitet · Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger           om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og                   aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer · Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger     også i en periode efter din udmeldelse af foreningen · Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles                      oplysninger om forældrene · Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevante idrætsorganisationer. Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet træner: Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: · Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-                         oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede trænere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: · Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-                        oplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i egne personoplysninger • Retten til berigtigelse • Retten til sletning • Retten til begrænsning af behandling • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.